Loading...

II Spotkanie FEA

by admin, 9 lutego 2016
ZAPROSZENIE

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na II spotkanie Forum Edukatorów Archiwalnych, które dotyczyć będzie tematyki gier w przestrzeni miasta organizowanych przez archiwa. Spotkanie towarzyszy konferencji naukowej V Toruńskie Konfrontacje Archiwalnych pt. „Archiwistyka uniwersalna, archiwistyka lokalna”. Spotkanie i konferencja odbędą się w dniach 3 – 5 grudnia 2015 roku w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK. Udział w spotkaniu Forum jest bezpłatny.

Forum Edukatorów Archiwalnych jest społeczną inicjatywą skupiającą archiwistów zajmujących się szeroko rozumianą edukacją zatrudnionych w różnych typach archiwów, dydaktyków oraz entuzjastów edukacji archiwalnej. Celem działalności Forum Edukatorów Archiwalnych jest integracja środowiska „edukatorów”, wymiana poglądów i doświadczeń, podnoszenie jakości oferty edukacyjnej archiwów, próba wypracowania wspólnych standardów.

Przedmiotem II Spotkania FEA będą gry miejskie oraz happeningi organizowane przez archiwa. Zaprezentowane zostaną ww. inicjatywy organizowane przez archiwa państwowe w Poznaniu Oddział Gnieźnie, Elblągu z siedzibą w Malborku i Opolu, Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku, Archiwum PAN, Archiwum Państwowe w Toruniu wspólnie z Instytutem Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Integralną częścią spotkania będzie też dyskusja o potrzebach edukacji w archiwach oraz kształcie i kierunkach rozwoju Forum Edukatorów Archiwalnych.

Agnieszka Rosa i Hubert Mazur

PROGRAM

Piątek 4 grudnia 2015 r.

13.00 – zwiedzanie wystawy archiwalnej pt. Mroczna strona życia w Archiwum Państwowym w Toruniu (pl. Rapackiego 4)

14.15 rozpoczęcie spotkania (CH UMK, sala C 0.39)

wystąpienia i dyskusja

  • Joanna Szady (KUL) Edukacja w przestrzeni miejskiej – refleksja dydaktyczna
  • Agnieszka Gumińska (Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN KŚZpNP w Gdańsku) Gry miejskie w pracy historyka
  • Bartosz Pawlak (Uniwersytet Opolski) Tarnów ’46 jako przykład larpa osadzonego w realiach historycznych

16.00 przerwa kawowa

16.30 wystąpienia i dyskusja:

  • Hanna Krajewska (PAN Archiwum w Warszawie) Miejska gra terenowa zorganizowana podczas Piątego Warszawskiego Pikniku Archiwalnego
  • Marlena Jabłońska (UMK w Toruniu) – Gra miejska „Kapsuła czasu” – projekt, promocja, organizacja\

17.30 dyskusja podsumowująca

Sobota 5 grudnia 2015 r.

9.00 wystąpienia i dyskusja (CH UMK, sala C. 0.39)

  • Aleksandra Starczewska-Wojnar (AP w Opolu) Smok, wisielec i zawalona wieża – o organizacji happeningów w Archiwum Państwowym w Opolu
  • Justyna Górska (AP w Elblągu z siedzibą w Malborku) Malbork śladami przeszłości – gra miejska jako forma niekonwencjonalnej lekcji historii
  • Grażyna Tyrchan i Marek Szczepaniak (AP w Poznaniu Oddział w Gnieźnie) Możliwości wykorzystania gry miejskiej jako metody edukacyjnej do popularyzacji zasobu archiwalnego

10.30 przerwa kawowa

11.00 wystąpienia i dyskusja

  • Hubert Mazur (AP w Kielcach) Formy działalności edukacyjnej archiwów i ich odbiorcy – środowisko oświatowe
  • Agnieszka Rosa (UMK) Formy działalności edukacyjnej archiwów i ich odbiorcy – otoczenie społeczne

12.00 dyskusja podsumowująca

SPRAWOZDANIE

II Forum Edukatorów Archiwalnych (4-5 grudnia 2015).

Ledwie zakończyły się obrady „Toruńskich Konfrontacji Archiwalnych”, a już rozpoczęto dalsze rozważania. Tym razem jednak dotyczyły one szeroko rozumianej działalności edukacyjnej w zakresie archiwistyki. Pierwszy dzień obrad obfitował w pięć wystąpień. Trzy pierwsze oddzielono od dwóch kolejnych przerwą kawową i dyskusją. Naturalnie po dwóch ostatnich wystąpieniach miała miejsce dyskusja podsumowująca. Zanim jednak doszło do pierwszego referatu, zgromadzeni goście odwiedzili gmach archiwum państwowego w Toruniu, zwiedzając wystawę pt. „Mroczna strona życia”.

Jako pierwsza wystąpiła Joanna Szady (KUL) wygłaszając liczne tezy w tekście pt. „Edukacja w przestrzeni miejskiej – refleksja dydaktyczna”  odnośnie stosowania różnych metod dydaktycznych w środowisku miejskim. Następnie przyszła kolei na Agnieszkę Gumińską (Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN KŚZpNP w Gdańsku) i jej referat pt. „Gry miejskie w pracy historyka”. Jego meritum dotyczyło próby umiejscowienia działalności edukacyjnej, zorganizowanej w postaci gry miejskiej w pracy historyka. Ostatni przy mównicy przed przerwą kawową był Bartosz Pawlak (UO) w wystąpieniu pt. „Tarnów ’46 jako przykład larpa osadzonego w realiach historycznych”. Mówił on o larpie ( live action role-playing) będącym formą quasi-gry miejskiej osadzonej w realistycznej rzeczywistości Tarnowa z 1946 roku. Po wystąpieniach przyszedł czas na chwilę rozluźnienia w postaci przerwy kawowej. Wszczęcie obrad zainaugurowała Hanna Krajewska (Archiwum PAN w Warszawie). Jej wystąpienie pt. „Miejska gra terenowa zorganizowana podczas Piątego Warszawskiego Pikniku Archiwalnego” miała charakter relacyjny. Prelegentka podzieliła się doświadczeniami z przeprowadzonej gry miejskiej. To samo z resztą uczyniła Marlena Jabłońska (UMK) stojąc przy katedrze i wygłaszając referat: „Gra miejska „Kapsuła czasu” – projekt, promocja, organizacja” zrealizowanej na terenie toruńskiej starówki.

Drugi dzień obrad II Forum Edukatorów Archiwalnych wyglądał podobnie. Pierwszą uczestniczką przewidzianą w planie forum była Aleksandra Starczewska-Wojnar (AP Opole) w referacie pt. „Smok, wisielec i zawalona wieża – o organizacji happeningów w Archiwum Państwowym w Opolu” przedstawiła z jakim skutkiem udało się zrealizować popularyzację wiedzy o zawartości zasobu tamtejszego archiwum. Po niej zabrała głos Justyna Górska (AP w Elblągu z siedzibą w Malborku), która za pomocą prezentacji pt. „Malbork śladami przeszłości – gra miejska jako forma niekonwencjonalnej lekcji historii”  zrelacjonowała przebieg gry miejskiej stworzonej w  oparciu o materiały archiwalne   zaczerpnięte z zasobu tamtejszego archiwum.  Jej miejsce zajęli Grażyna Tyrchan i Marek Szczepaniak (AP w Poznaniu, oddział w Gnieźnie) w wystąpieniu zatytułowanym „Możliwości wykorzystania gry miejskiej jako metody edukacyjnej do popularyzacji zasobu archiwalnego” przedstawili efekty kształcenia i wpływu na mentalność społeczną za sprawą organizowania gier miejskich. Po wystąpieniach przyszedł czas na chwilę rozluźnienia w postaci przerwy kawowej.  Dwa kolejne referaty wzajemnie na siebie nachodziły, czasem nawet się przenikały. Pierwszy z nich pt. „Formy działalności edukacyjnej archiwów i ich odbiorcy – środowisko oświatowe” wygłosił Hubert Mazur z AP w Kielcach. Drugi zaś zatytułowany „Formy działalności edukacyjnej archiwów i ich odbiorcy – otoczenie społeczne” Agnieszka Rosa z UMK. Oboje scharakteryzowali formy działalności edukacyjnej, a także jasno określili potencjalną grupę odbiorców tej działalności.

Organizatorzy wyżej opisanego spotkania postawili sobie za cel wytworzenie wspólnej polityki w zakresie popularyzacji wiedzy o dziedzinie naukowej jaką jest archiwistyka, a także o archiwach i ich działalności. Dzięki tego typu inicjatywom (jak to forum) pracownicy polskich placówek akademickich, ale i archiwiści różnych archiwów mogą wymienić się doświadczeniami i być może kiedyś zbudować wspólną politykę działalności edukacyjnej w zakresie archiwistyki.

Szczególna pochwała należy się poszczególnym prelegentom za ścisłe trzymanie się czasu przeznaczonego na wypowiedź i nie przekraczanie go.

Marcin Frąś (UMK)