Loading...

Bibliografia

by admin, 9 lutego 2016
 • Aleksiewicz M., Rola wycieczek historycznych do muzeów i archiwów w nauczaniu historii regionalnej w województwie rzeszowskim, „Rocznik Województwa Rzeszowskiego”, 1964/65, nr 5, s. 323-330;
 • Archiwum jako warsztat pracy nauczyciela historii. Scenariusze lekcji dla nauczycieli szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej, red. T. Stachurska-Maj, V. Urbaniak, Warszawa 2010;
 • Artymiak A., Archiwum Powiatowe jako warsztat pracy nauczyciela historii, „Historia i nauka o konstytucji”, nr 3, 1957, s. 276-278;
 • Bandurka M., Prace regionalne archiwum łódzkiego oraz archiwów województwa łódzkiego (ich problematyka i realizacja), „Rocznik Łódzki”, t. XXX, 1981, s. 241-261; zob. także: tenże, Archiwum łódzkie w środowisku naukowym, kulturalnym i gospodarczym regionu, RŁ t. XXXVII, 1987, s. 76-85;
 • Bandurka M., Ekspozycje regionalne w szkołach i ich znaczenia wychowawcze, „Studia i materiały pedagogiczno-społeczne”, t. 22, 1973, s. 77-82;
 • Bandurka M., Archiwum warsztatem pracy nie-historyka, [w:] Historia i archiwistyka. Księga pamiątkowa ku czci profesora Andrzeja Tomczaka, red. S. Kalembka, M. Wojciechowski, Toruń-Warszawa 1992, s. 245-248;
 • Bez korzeni nie zakwitniesz – Warszawa moją małą ojczyzną. Scenariusze lekcji dla nauczycieli szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum, red. T. Stachurska-Maj, V. Urbaniak, Warszawa 2012;
 • Białokur M., Problematyka regionalna w edukacji historycznej na przykładzie współpracy opolskich instytucji muzealnych, naukowych i oświatowych, [w:] Region w edukacji historycznej. Nauka, doradztwo, praktyka, „Toruńskie Spotkania Dydaktyczne”, t. 3, red. S. Roszak, M. Strzelecka, A. Wieczorek, Toruń 2005, s. 161-168;
 • Bielecki K., Organizacja i działalność terenowych archiwów państwowych w Polsce 1950-1970, Warszawa 1975, s. 70-73;
 • Bławatowa J. , Z działalności Archiwum Państwowego w Gorzowie, „Archiwista”, r. VII, 1971, nr 1 (24), s. 13, 14;
 • Bobińska J., Powiatowe Archiwum państwowe w Koninie, „Archiwista”, r. VII, 1971, nr 1 (24), s. 10, 11;
 • Brychcy M., Z doświadczeń pracy regionalnej Powiatowego Archiwum Państwowego w Świebodzinie, „Archiwista”, r. VII, 1971, nr 2 (25), s. 11-14;
 • Cariowa N., Rola archiwum w edukacji ponadgimnazjalnej, [w:] Edukacja historyczna i obywatelska w szkolnictwie ponadgimnazjalnym, red. G. Pańko i J. Wojdon, Toruń 2003, s. 288-291;
 • Ciara S., Lekcje historii w archiwum, „Wiadomości Historyczne”, r. XXIII, 1980, nr 2 (129), s. 106-108;
 • Ciechanowski H., Warsztaty w archiwach, [w:] Zatrzymać przeszłość, dogonić przyszłość. Pamiętnik VI Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich, Wrocław 5-7 września 2012 r., red. W. Chorążyczewski, K. Stryjkowski, s. 501-522;
 • Ciesielska K., Działalność Archiwum Państwowego w Toruniu, „Archiwista”, r. VII, 1971, nr 2 (25), s. 3, 4;
 • Chlistowski W., Ewidencja, informacja i udostępnianie materiałów archiwalnych, [w:] Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Koszalinie 1961-1981, red. J. Górski, Koszalin 1981, s. 118-121;
 • Chlistowski W., 50 lat doświadczeń Archiwum Państwowego w Koszalinie w dziedzinie popularyzacji jego działalności i zgromadzonego zasobu, [w:] Archiwa i społeczeństwo. Pół wieku działalności Archiwum Państwowego w Koszalinie (1953) 1961-2011, red. J. Chojecka, Koszalin-Pruszcz Gdański 2011, s. 361-395;
 • Chorąży E., Konieczka-Śliwińska D., Roszak S., Edukacja historyczna w szkole. Teoria i praktyka, Warszawa 2008;
 • Chorążyczewski W., Archiwista przyszłości – edukator i autopromotor w społeczeństwie informacyjnym, [w:] Archiwa w nowoczesnym społeczeństwie. Pamiętnik V Zjazdu Archiwistów Polskich Olsztyn 6-8 września 2007, red. J. Poraziński, K. Stryjkowski, Warszawa 2008, s. 45-53;
 • Chyła D., Działalność wystawiennicza archiwów w Polsce północno-zachodniej w latach 2000-2010 z punktu widzenia muzealnictwa, „Archiwista Polski”, r. XVI, 2010, nr 4 (60), s. 37-61;
 • Chyrkowski K., [rec.] Toruńskie Spotkania Dydaktyczne, t. 4, Muzea i archiwa w edukacji historycznej, red. S. Roszak, M. Strzelecka, Toruń 2007, „Archiwista Polski”, r. XIII, 2008, nr 1, s. 83-85;
 • Cieślak A., Edukacyjne funkcje archiwów – trudna misja w trudnej rzeczywistości, [w:] Archiwa w nowoczesnym społeczeństwie. Pamiętnik V Zjazdu Archiwistów Polskich Olsztyn 6-8 września 2007, red. J. Poraziński, K. Stryjkowski, Warszawa 2008, s. 105-108;
 • Czech S., Działalność popularyzatorska archiwów Opolszczyzny (1953–1987), „Archeion”, t. XCIII, 1994, s. 385–388;
 • Czech S., Z życia kulturalno-oświatowego archiwów opolskich, „Archeion”, t. XVIIIL, 1968, s. 188, 189;
 • Dobijanka M., Współpraca archiwów ze szkołami w zakresie nauczania historii, „Archiwista”, r. II, 1966, nr 2 (5), s. 7-11;
 • Dwie szkoły – dwie drogi do niepodległości? Materiały z sesji popularnonaukowej 16 X 2013. Katalog wystawy, red. M. Szczepaniak, G. Tyrchan, E. Bernaciak, G. Konieczka, Gniezno 2013;
 • Fiedor K., Działalność archiwów państwowych w zakresie kształtowania świadomości historycznej społeczeństwa ziem zachodnich i północnych, „Archeion”, t. LXXXIII, 1987, s. 33-55;
 • Fiedor K., Udział archiwistów i archiwów państwowych w kształtowaniu świadomości historycznej społeczeństwa (na przykładzie Ziem Zachodnich i Północnych), [w:] Pamiętnik I Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich. Przemyśl 27-29 sierpnia 1986 roku, red. A. Tomczak, Warszawa 1991, s. 201-218;
 • Figeac-Monthus M., Służby edukacyjne i nauczanie historii – przypadek francuski, [w:] Muzea i archiwa w edukacji historycznej. „Toruńskie Spotkania Dydaktyczne”, t. IV, red. S. Roszak, M. Strzelecka, Toruń 2007, s. 26-32;
 • Flis S., Archiwa polskie a Internet, [w:] Archiwa i archiwiści w dobie społeczeństwa informacyjnego. Pamiętnik IV Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich. Szczecin 12-13 września 2002, t. I, red. D. Nałęcz, Toruń 2002, s. 66-68;
 • Gąsior M., Formy współpracy Muzeum Okręgowego i Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim, [w:] Archiwum i badania nad dziejami regionu, red. R. Kotewicz, R. Szwed, Piotrków Trybunalski 1995, s. 29-33;
 • Gerber R., Cele i zadania służby archiwalnej w Polsce, „Archeion”, t. XIX-XX, 1951, s. 15, 16;
 • Głowacka-Maksymiuk U., Działalność popularyzatorska i edukacyjna Archiwum Państwowego w Siedlcach, [w:] Historia i kultura regionalna w edukacji dzieci, młodzieży, dorosłych w Siedlcach, red. M. Bednarzak-Libera, Siedlce 2007, s. 231-237;
 • Gruszczyńska M., Udział Archiwum Państwowego we Włocławku w życiu naukowym i kulturalnym regionu w latach 1950-2005, „Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie”, t. 20, 2005, s. 136-141;
 • Guldon Z., Badania regionalne a kultura historyczna społeczeństwa, [w:] Archiwum kieleckie w służbie nauki, kultury i gospodarki narodowej. Materiały z posiedzenia naukowego 29 XI 1979 roku, Kielce 1980, s. 14-25;
 • Gut P., O miejsce archiwów państwowych w badaniach nad historią regionu, [w:] Silva rerum opera historica, diplomatica et archivistica continens Andrea Tomczak dedicata, red. W. Chorążyczewski, M. Hlebionek, Toruń-Warszawa 2012, s. 153-156;
 • Herdzin B., Działalność edukacyjno-popularyzatorska Archiwum Państwowego w Toruniu, [w:] Archiwistyka na uniwersytetach, archiwistyka w archiwach. „Toruńskie Konfrontacje archiwalne”, t. 1, red. W. Chorążyczewski, A. Rosa, Toruń 2009, s. 225-234;
 • Herdzin B., Działalność edukacyjno-popularyzatorska archiwów na przykładzie Archiwum Państwowego w Toruniu, [w:] Muzea i archiwa w edukacji historycznej. „Toruńskie Spotkania Dydaktyczne”, t. IV, red. S. Roszak, M. Strzelecka, Toruń 2007, s. 45-50;
 • Honeybone M., Archiwa i muzea w nauczaniu historii w Anglii, [w:] Muzea i archiwa w edukacji historycznej. „Toruńskie Spotkania Dydaktyczne”, t. IV, red. S. Roszak, M. Strzelecka, Toruń 2007, s. 21-25;
 • Hosar M., Propagowanie archiwów – archiwa dla wszystkich, [w:] Archiwa ponad granicami. Warsztaty archiwalne, red. M. Jurgo-Puszcz, Lillehammer 2011, s. 47-58;
 • Jakubczak L., Archiwum Państwowe w Grudziądzu i jego udział w pracy kulturalno-oświatowej, „Archiwista”, r. VII, 1971, nr 3 (26), s. 1-4;
 • Julkowska V., Działalność edukacyjna IPN w latach 2000-2010, [w:] Bez taryfy ulgowej. Dorobek naukowy i edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej 2000-2010, red. A. Czyżewski, S. M. Nowinowski, R. Stobiecki, J. Żelazko, Łódź 2012, s. 307-330;
 • Karbowska M., Formy pracy kulturalno-oświatowej w Archiwum Państwowym w Piotrkowie Trybunalskim, „Archeion”, t. XXXVIII, 1962, s. 314;
 • Kiełbicka A., Archiwum Państwowe w Krakowie 1951-1980, Warszawa-Łódź 1989, s. 116-125;
 • Kierzkowska B., Archiwum UMK wizytówką swojej uczelni?, „Poznański Rocznik Archiwalno-Historyczny”, r. XII/XIII/XIV, 2005/2006/2007, s. 17-25;
 • Kietliński M., Rola edukacyjna Archiwum Państwowego w Białymstoku w propagowaniu dziejów „małej ojczyzny”, [w:] Edukacja w procesie integracji europejskiej, red. H. Konopka, Białystok 2003, s. 259-263;
 • Klementowski R., Formy oddziaływań edukacyjnych i wychowawczych IPN na uczniów szkół średnich, [w:] Edukacja historyczna i obywatelska w szkolnictwie ponadgimnazjalnym, red. G. Pańko i J. Wojdon, Toruń 2003, s. 292-299;
 • Konieczka-Śliwińska D., [Rec.] Bez korzeni nie zakwitniesz – Warszawa moją małą ojczyzną. Scenariusze lekcji dla nauczycieli szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum, red. T. Stachurska-Maj, V. Urbaniak, Warszawa 2012, ss. 81 + CD, „Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne”, t. 2, 2013, s. 225-230;
 • Konieczka-Śliwińska D., Współpraca szkoły wyższej z placówkami muzealnymi i archiwalnymi w kształceniu studentów specjalności nauczycielskiej, [w:] Muzea i archiwa w edukacji historycznej. „Toruńskie Spotkania Dydaktyczne”, t. IV, red. S. Roszak, M. Strzelecka, Toruń 2007, s. 137-140;
 • Konieczny Z., Dzieje archiwum przemyskiego i jego zasobu, Przemyśl 1989;
 • Konieczny Z., Rola archiwum w regionie, [w:] Pamiętnik I Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich, Przemyśl 27-29 sierpnia 1986 roku. Referaty i dyskusja, cz. I, Warszawa 1991, s. 153-161;
 • Konstankiewicz A., Edukacyjne projekty multimedialne realizowane przez Archiwum Państwowe w Lublinie, [w:] Multimedia a źródła historyczne w nauczaniu i badaniach, red. M. Ausz, M. Szabaciuk, Lublin 2015, s. 203-211;
 • Kowalczyk U., „Otworzyć świat archiwów na inne formy ekspresji kulturalnej” – działalność kulturalna i edukacyjna Archiwum Narodowego Francji, „Archeion”, 2013, t. CXIV, s. 107-114;
 • Kozłowski K., Archiwa państwowe a małe ojczyzny, [w:] Archiwa samorządowe w służbie mieszkańców i administracji publicznej. Referaty II Krajowego Sympozjum Archiwalnego 28-29 września 1999, red. J. Poraziński, Z. Pustuła, Warszawa 1999, s. 39-53;
 • Krzykała M., Galeria Jezuicka 13 – Archiwum zupełnie z innej beczki, [w:] Multimedia a źródła historyczne w nauczaniu i badaniach, red. M. Ausz, M. Szabaciuk, Lublin 2015, s. 197-202;
 • Kula M., Fantazyjne życzenia dla archiwisty, [w:] Archiwistyka oraz problemy historii Polski, Polonii i dyplomacji XX wieku. Księga jubileuszowa ofiarowana profesorowi Edwardowi Kołodziejowi w 70 rocznicę urodzin, red. J. Łosowski, Lublin 2011, s. 187-195;
 • Kulecka A., Modele kształcenia archiwistów a archiwum jako ośrodek badań regionalnych, [w:] Archiwa, jako ośrodki badań regionalnych na przykładzie prac nad dziejami Mazowsza, red. L. Franciszkiewicz, Płock 2008, s. 7-16;
 • Kuźniewska M., Poznaję moje miasto – scenariusze zajęć, Płock 2013;
 • Kuźniewska M., Poznaję moje miasto – karty pracy dla nauczyciela do zajęć z dzieckiem, Płock 2013;
 • Kwiatkowska I., Działalność popularyzatorska Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, „Poznański Rocznik Archiwalno-Historyczny”, r. XII/XIII/XIV, 2005/2006/2007, s. 39-43;
 • Leśniewska J., Miejsce badań regionalnych prowadzonych na terenie działania Archiwum Państwowego w Płocku w realizacji funkcji udostępniania materiałów archiwalnych, [w:] Archiwa, jako ośrodki badań regionalnych na przykładzie prac nad dziejami Mazowsza, red. L. Franciszkiewicz, Płock 2008, s. 40-52;
 • Look W., Prace kulturalno-oświatowe Powiatowego Archiwum Państwowego w Chojnicach, „Archiwista”, r. VII, 1971, nr 2 (25), s. 15-19;
 • Łuczków-Makłowicz R., Ewidencja, informacja, udostępniania i popularyzacja materiałów archiwalnych w Archiwum Państwowym w Opolu, [w:] Otwarty skarbiec pamięci. Studia zespołu Archiwum Państwowego w Opolu zebrane z okazji 60-lecia powstania instytucji, red. M. Lenart, cz. 1, Opole 2013, s. 139-143;
 • Magier D., Oddział terenowy archiwum państwowego w środowisku lokalnym, „Archiwista Polski”, r. VI, 2001, nr 2(22);
 • Magier D., Regionalna rola archiwum państwowego w epoce poindustrialnej, [w:] Archiwistyka na uniwersytetach, archiwistyka w archiwach. „Toruńskie Konfrontacje archiwalne”, t. 1, , red. W. Chorążyczewski, A. Rosa, Toruń 2009, s. 213-224;
 • Mamczak-Gadkowska I, Archiwa Państwowe w II Rzeczypospolitej, Poznań 2006;
 • Marciniak A., Malinowski J., Działalność naukowa i edukacyjna pracowników oddziału poznańskiego Archiwum Polskiej Akademii Nauk, „Poznański Rocznik Archiwalno-Historyczny”, r. XII/XIII/XIV, 2005/2006/2007, s. 51-57;
 • Matuszak T., Działalność Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim na polu popularyzacji zasobu archiwalnego (głos w dyskusji), [w:] Archiwistyka na uniwersytetach, archiwistyka w archiwach. „Toruńskie Konfrontacje archiwalne”, t. 1, red. W. Chorążyczewski, A. Rosa, Toruń 2009, s. 235-240;
 • Matuszak T., Strona internetowa archiwum państwowego nową formą popularyzacji i korzystania z zasobu archiwalnego, [w:] Multimedia a źródła historyczne w nauczaniu i badaniach, red. M. Ausz, M. Szabaciuk, Lublin 2015, s. 177-195;
 • Mazur H., [Rec.] Archiwum jako warsztat pracy nauczyciela historii. Scenariusze lekcji dla nauczycieli szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej, pod red. Teresy Stachurskiej-Maj i Violetty Urbaniak, Warszawa 2010, ss. 71 + CD, „Archiwista Polski”, r. XVI, 2011, nr 3, s. 71-76;
 • Mazur H., Archiwum Państwowe w Kielcach – historia – zadania – zasób jako przykład lekcji archiwalnej, „Wiadomości Historyczne”, LIV, 2011, nr 6, s. 18-24;
 • Mazur H., Archiwum Państwowe w Kielcach – historia – zadania – zasób. Konspekt lekcji w liceum ogólnokształcącym, „Wiadomości Historyczne”, LIV, 2011, nr 6, s. 25-27;
 • Mazur H., [Rec.] A. Rosa, Funkcja edukacyjna archiwów, Warszawa 2012, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2012, ss. 317, „Archiwa – Kancelarie – Zbiory”, nr 4 (6), 2013, s. 254-263;
 • Mazur H., [Rec.] Bez korzeni nie zakwitniesz – Warszawa moją małą ojczyzną. Scenariusze lekcji dla nauczycieli szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum, red. T. Stachurska-Maj, V. Urbaniak, Warszawa 2012, ss. 81 + CD, „Archiwista Polski”, r. XVIII, 2013, nr 2 (70), s. 77-82;
 • Mazur H., Czy możliwe jest historical edutainment w archiwach państwowych? Przykłady stosowania rozrywki i zabawy w działalności edukacyjnej archiwów państwowych w Polsce, referat wygłoszony referat wygłoszony podczas V Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Edukacja – Kultura – Społeczeństwo”, Wrocław 8-10 września 2014 r. (mps w posiadaniu autora, artykuł złożony do druku w publikacji pokonferencyjnej);
 • Mazur H., [Rec.] Dwie szkoły – dwie drogi do niepodległości? Materiały z sesji popularnonaukowej 16 X 2013. Katalog wystawy, red. M. Szczepaniak, G. Tyrchan, E. Bernaciak, G. Konieczka, Gniezno 2013, ss. 157, „Archiwista Polski”, r. XX, 2015, nr 1 (77), s. 88-94;
 • Mazur H., Działalność edukacyjna archiwów państwowych na przykładzie Archiwum Państwowego w Kielcach (wybrane zagadnienia), „Archiwista Polski”, r. XVI, 2011, nr 2 (62), s. 49-73;
 • Mazur H., Edukacja historyczna w archiwach – bilans, perspektywy, postulaty, [w:] Kierunki badań dydaktycznych. Kierunki zamian edukacji historycznej, „Toruńskie Spotkania Dydaktyczne”, t. X, red. S. Roszak, M. Strzelecka, A. Wieczorek, Ł. Wróbel, Toruń 2013, s. 298-309;
 • Mazur H., Kilka uwag i refleksji o zawodzie i pracy archiwisty w kontekście edukacyjnej funkcji archiwów, (referat wygłoszony na konferencji naukowej „Edukacja – Kultura – Społeczeństwo”, Zgorzelec – Görlitz, 16-18 września 2013 r., mps w posiadaniu autora, artykuł w druku w publikacji pokonferencyjnej);
 • Mazur H., Konferencja „Multimedia a źródła historyczne w nauczaniu i badaniach, Lublin 18-19 października 2012, „Archiwa – Kancelarie – Zbiory”, nr 3 (5), 2012, s. 239-249;
 • Mazur H., Lekcje archiwalne on-line Archiwum Państwowego w Kielcach, „Wiadomości Historyczne”, LXVI, 2013, nr 5, s. 13-19;
 • Mazur H., Lekcje archiwalne – próba definicji, cele, typologia, budowa, „Archiwista Polski”, r. XVIII, 2013, nr 1 (69), s. 7-23;
 • Mazur H., Lekcje archiwalne w archiwach państwowych w świetle konspektów i scenariuszy w Strefie Edukacyjnej Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, „Archiwista Polski”, r. XIX, 2014, nr 4, s. 39-58;
 • Mazur H., Lekcje w Archiwum Państwowym w Kielcach, „Inspiracje”, 2011, nr 3, s. 22-23;
 • Mazur H., Między archiwistyką a dydaktyką historii, czyli co archiwista o lekcjach archiwalnych wiedzieć powinien, [w:] Zatrzymać przeszłość, dogonić przyszłość. Pamiętnik VI Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich, Wrocław 5-7 września 2012 r., red. W. Chorążyczewski, K. Stryjkowski, s. 523-536;
 • Mazur H., Między dydaktyką a archiwistyką. Interdyscyplinarność archiwistyki w kontekście edukacyjnej funkcji archiwów, [w:] Nowa archiwistyka – archiwa i archiwistyka w późnonowoczesnym kontekście kulturowym, „Toruńskie Konfrontacje Archiwalne”, t. IV, red. W. Chorążyczewski, W. Piasek, A Rosa, Toruń 2014, s. 163-187; [Rec.] Poznaję moje miasto – scenariusze zajęć, Płock 2013, ss. 20; Poznaję moje miasto – karty pracy dla nauczyciela do zajęć z dzieckiem, Płock 2013, ss. 14 + 8 kart luźnych z ilustracjami, „Archiwista Polski”, r. XIX, 2014, nr 4, s. 89-93;
 • Mazur H., Multimedia a edukacyjna funkcja archiwów. Przypadek kielecki, [w:] Multimedia a źródła historyczne w nauczaniu i badaniach, red. M. Ausz, M. Szabaciuk, Lublin 2015, s. 213-234;
 • Mazur H., Rola i miejsce archiwów państwowych w edukacji o Holokauście, [w:] Auschwitz i Holokaust. Edukacja w szkole i miejscu pamięci, red. P. Trojański, Oświęcim 2014;
 • Mazur H., Rzecz o edukacyjnej funkcji Archiwum Państwowego w Kielcach, „Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne”, nr 1, 2012, s. 97-117;
 • Mazur H., Warsztaty „Edukacja w archiwum”, Wrocław 5 września 2012 roku (W ramach VI Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich, Wrocław 5-7 września 2012 r.), „Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne”, t. 2, 2013, s. 275-280;
 • Mazur H., W obronie edukacji w archiwach. Kilka uwag i refleksji na marginesie artykułu Pawła Guta „O miejsce archiwów państwowych w badaniach nad historią regionu”, „Archiwista Polski”, r. XVIII, 2013, nr 2 (70), s. 49-62;
 • Mazur H., Rosa A., Forum Edukatorów Archiwalnych – manifest założycielski, „Archiwista Polski”, r. XIX, 2014, nr 4 (76), s. 7-10;
 • H. Mazur, A. Rosa, Udział archiwów w edukacji obywatelskiej dorosłych, [w:] Edukacja obywatelska dorosłych a społeczeństwo obywatelskie, red. D. Gierszewski, H. A. Kretek, Racibórz 2015, s. 166-180;
 • Michalak P., Rola stron internetowych w popularyzacji wiedzy o archiwach, [w:] Archiwa w nowoczesnym społeczeństwie. Pamiętnik V Zjazdu Archiwistów Polskich Olsztyn 6-8 września 2007, red. J. Poraziński, K. Stryjkowski, Warszawa 2008, s. 423-430;
 • Milczarek L., Kilka uwag o pracy Powiatowego Archiwum Państwowego w Szprotawie, „Archiwista”, r. VII, 1971, nr 2 (25), s. 15-18;
 • Młodkowski T., Z doświadczeń archiwisty powiatowego w zakresie badań regionalnych i prac kulturalno-oświatowych w terenie, „Archeion”, t. XXIV, 1955, s. 74-86;
 • Młynarczyk-Tomczyk A., Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Kielcach i jego filie. Działalność naukowa i popularyzatorska w latach 1958-1966, „Archiwista Polski”, r. XVII, 2012, nr 2 (66), s. 9-22;
 • Mróz J., Rola Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Rzeszowie w rozwoju badań historycznych, „Prace Humanistyczne Rzeszowskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”, r. VII, 1975, seria I, nr 7, s. 20-22;
 • Narodowe Archiwum Cyfrowe – wizja – projekt – ludzie, red. P. Dudek, A. Kowalska, Warszawa 2010, s. 110-118;
 • Nawrocki S., Współpraca archiwów państwowych ze szkołami, [w:] III Tydzień Archiwów. Informacja dla szkół, Poznań 1968;
 • Nawrocki S., Udostępnianie akt, [w:] Metodyka pracy archiwalnej, red. S. Nawrocki, S. Sierpowski, Warszawa 1992,
 • Ohryzko-Włodarska C., Działalność popularyzatorska Archiwum Państwowego w Łodzi, „Archeion”, t. XXXVIII, 1962, s. 313;
 • Pabisz J., Działalność archiwów państwowych na dolnym Śląsku i ich funkcja regionalna, [w:] Informacja o zasobie Archiwum Państwowego w Legnicy, red. E. Kobzdaj, Legnica 1979, s. 28, 29;
 • Pańków S., Działalność popularyzatorska archiwów państwowych w Polsce Ludowej, „Archeion”, t. XIL, 1964, s. 139–148;
 • Pańków S., Wystawy archiwalne, „Archeion”, t. XXX, 1959, s. 15-29;
 • Pańków S., Archiwa, Warszawa 1975, s. 105-107;
 • Pasko A., Zadania Archiwum Państwowego w Białymstoku w zakresie edukacji realizowane we współpracy ze szkołami, [w:] Region w edukacji historycznej. Nauka, doradztwo, praktyka. „Toruńskie Spotkania Dydaktyczne”, t. 3, red. S. Roszak, M. Strzelecka, A. Wieczorek, Toruń 2005, s. 169;
 • Pasławska J., Upowszechnianie wiedzy o archiwaliach na przykładzie Archiwum Państwowego we Wrocławiu, [w:] Pamiętnik I Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich. Przemyśl 27-29 sierpnia 1986 roku, red. A. Tomczak, Warszawa 1991, s. 161-167;
 • Peterlajtner M., Działalność edukacyjna i popularyzatorska instytucji archiwalnych i kulturalnych w Stanach Zjednoczonych, Poznań 2008, (praca doktorska napisana pod kier. prof. Stanisława Sierpowskiego, której mps znajduje się w Bibliotece Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu);
 • Piotrowski J., Zbiory Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce w nauczaniu historii, [w:] Muzea i archiwa w edukacji historycznej. „Toruńskie Spotkania Dydaktyczne”, t. IV, red. S. Roszak, M. Strzelecka, Toruń 2007, s. 87-94;
 • Piwoń A, Prace regionalne Archiwum Państwowego w Lesznie w latach 1958-1974, „Archiwista”, r. XI, 1975, nr 4 (43), s. 17-35;
 • Popiołek S., Rola i miejsce kierownika powiatowego archiwum państwowego w pracy regionalnej, „Archeion”, t. XLVI, 1966, s. 62-71;
 • Ptaszycki S., Konarski K., Archiwa Państwowe na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu, „Archeion”, t. VI-VII, 1930, s. 1-21;
 • Rosa A., Archiwa w edukacji historycznej. Refleksja na marginesie konferencji, „Archiwista Polski”, r. XII, 2007, nr 4 (48), s. 71-78;
 • Rosa A., Funkcja edukacyjna archiwów, Warszawa 2012;
 • Rosa A., Funkcja edukacyjna archiwów. Pojęcie i zakres, [w:] Muzea i archiwa w edukacji historycznej. „Toruńskie Spotkania Dydaktyczne”, t. IV, red. S. Roszak, M. Strzelecka, Toruń 2007, s. 15-20;
 • Rosa A., Funkcja edukacyjna archiwów – stan badań i definicja, „Archeion”, t. CXI, 2010, s. 331-351;
 • Rosa A., O pożytkach z refleksji antropologicznej – funkcja edukacyjna archiwów, [w:] Archiwistyka na uniwersytetach, s. 203-211; taż, Archiwa między historią i pamięcią. Antropologizowanie archiwistyki, „Archiwa-Kancelarie-Zbiory”, t. 2, 2008, s. 99-127;
 • Rosa A,, Wystawy archiwalne w służbie polityki historycznej państwa. Funkcja propagandowa wystaw archiwalnych w Polsce Ludowej, „Archiwista Polski”, r. XIII, 2008, nr 4 (52), s. 43-69;
 • Rosa A., Chorążyczewski W., Zasada publiczności nowym paradygmatem archiwistyki?, „Archiwista Polski”, r. XV, 2010, nr 3 (59), s. 23-42;
 • Rosa A., Zasada publiczności archiwów. Jedna zasada, różne interpretacje, [w:] Teoria Archiwalna wczoraj – dziś – jutro, „Toruńskie Konfrontacje Archiwalne”, t. 2, red. W. Chorążyczewski, A. Rosa, Toruń 2011, s. 21-54;
 • Roszak S., Nauczyciel historii w archiwum – archiwista w szkole. Czy istnieją pola współpracy?, [w:] Archiwa w nowoczesnym społeczeństwie. Pamiętnik V Zjazdu Archiwistów Polskich Olsztyn 6-8 września 2007, red. J. Poraziński, K. Stryjkowski, Warszawa 2008, s. 441-448;
 • Schlender G., Sześćdziesiąt lat działalności Archiwum Państwowego w Kaliszu. Zarys dziejów, Kalisz 2011;
 • Schoenbrener J., Archiwa zbliżają do historii, „Nowa Szkoła”, 1963, nr 7/8, s. 43-45;
 • Stasiaczek S., Archiwa warsztatem pracy nauczyciela historii, „Wiadomości Historyczne”, r. XXIII, 1980, nr 1 (128), s. 24-28;
 • Staśkiewicz H., Edukacja archiwalna w Archiwum Państwowym w Poznaniu w latach 2005-2012, „Poznański Rocznik Archiwalno-Historyczny”, R. XVI, 2013, s. 145-154;
 • Strzelecka M., Zbiory Fundacji „Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek” w pracy dydaktycznej i wychowawczej nauczyciela historii, [w:] Muzea i archiwa w edukacji historycznej. „Toruńskie Spotkania Dydaktyczne”, t. IV, red. S. Roszak, M. Strzelecka, Toruń 2007, s. 114-123;
 • Surowiec H., Działalność naukowa i popularyzatorska Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Siedlcach, „Prace Konserwatorsko-Archiwalne”, t. 1, 1980, s. 33-43;
 • Szczepaniak M., Tyrchan G., Możliwości działalności edukacyjnej archiwów państwowych w środowisku szkolnym w oparciu o dotychczasowe doświadczenia Archiwum Państwowego w Poznaniu Oddział w Gnieźnie, [w:] Archiwa w nowoczesnym społeczeństwie. Pamiętnik V Zjazdu Archiwistów Polskich Olsztyn 6-8 września 2007, red. J. Poraziński, K. Stryjkowski, Warszawa 2008, s. 449-457;
 • Szczepaniak, Tyrchan G., Przykłady nowych form edukacyjnych realizowanych przez Archiwum Państwowe, [w:] Zatrzymać przeszłość, dogonić przyszłość. Pamiętnik VI Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich, Wrocław 5-7 września 2012 r., red. W. Chorążyczewski, K. Stryjkowski, s. 493-500;
 • Szczepaniak M., Tyrchan G., Ścieżka edukacji regionalnej „Kościół Św. Ducha w Gnieźnie”. Materiały i scenariusze zajęć przeznaczonych dla uczniów gimnazjów, „Wiadomości Historyczne”, r. L, 2007, nr 3, s. 43-55;
 • Tomczak A., Archiwistyka i zawód archiwisty. Kilka refleksji, [w:] Archiwa polskie wobec wyzwań, s. 23-31;
 • Tyrchan G., Popularyzatorska rola archiwum w dobie reformy oświaty na przykładzie działalności Archiwum Państwowego w Poznaniu Oddział w Gnieźnie, „Archiwista Polski”, r. VIII, 2003, nr 2, s. 51-58;
 • Tyrchan G., Szczepaniak M., Rozszerzanie oferty edukacyjnej archiwów państwowych. Nowy kierunek i wymóg czasu, „Poznański Rocznik Archiwalno-Historyczny”, r. XVI, 2013, s. 81-94;
 • Urbaniak V., Archiwa a edukacja w powojennej Polsce, [w:] Archiwa polskie wczoraj i dziś, red. K. Kozłowski, W. Stępniak, Warszawa 2012, s. 59-66;
 • Urbaniak V., „Czego się Jaś nie nauczy …” – czyli o miejscu i roli archiwów w procesie edukacji, „Archeion”, t. CXII, 2011, s. 235-252;
 • Urbaniak V, Archiwum partnerem szkoły w procesie kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży, [w:] Wkład archiwistów warszawskich w rozwój archiwistyki polskiej, Warszawa 2012, red. A. Kulecka, s. 447-462;
 • Wilczyńska M., Archiwum radomskie w życiu regionu, [w:] Materiały na sesję naukową z okazji 50-lecia Archiwum Państwowego w Radomiu, red. B. Zwolanowska, Radom 1971, suplement, s. 1-9;
 • Wiśniewski J., Archiwalia w bibliotekach i muzeach, Poznań 2000;
 • Wojciechowska Z., [Rec.] A. Rosa, Funkcja edukacyjna archiwów, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2012, ss. 317, „Poznański Rocznik Archiwalno-Historyczny”, r. XVI, 2013, s. 179-182;
 • Wojciechowski P., Cykl „popołudnie z dokumentem” – spotkania popularyzujące zasób Archiwum Państwowego w Poznaniu, zorganizowane w latach 2011-2013, „Poznański Rocznik Archiwalno-Historyczny”, R. XVI, 2013, s. 241-245;
 • Wojdon J., Internetowe zasoby archiwów w nauczaniu historii – marzenia i rzeczywistość, „Archeion”, t. CVII, 2004, s. 333-353;
 • Zadrożniak A., Popularyzacja zbiorów Archiwum Państwowego m.st. Warszawy w latach 2000-2007, „Kronika Warszawy” , 3, 2008, 138, s. 38-57;
 • Zielecki A., Archiwa, [w:] Współczesna dydaktyka historii. Zarys encyklopedyczny dla nauczycieli, red. J. Maternicki, Warszawa 2004, s. 13, 14;
 • Zielecki A., Wprowadzenie do dydaktyki historii, Kraków 2007;